Utökad omfattning av BIM i Stora Projekt 1229 visningar0 ansökningar

Ort

Solna

Syfte

Syfte med projektet är att undersöka möjligheter och risker med att utöka omfattningen av BIM utöver dagens kravställda basnivå BIM för projekt i verksamhetsområde Stora Projekt.

Bakgrund

BIM avser enligt Trafikverket användandet av informationsmodeller i ett sammanhängande informationsflöde genom en verksamhets huvudprocesser för byggnadsverk eller anläggning. Information som skapas i dessa processer kan användas för ett antal olika ändamål, exempelvis samgranskning, kollisionskontroll, analys av lösningsalternativ, kostnadsberäkningar och tidplanering, vilket resulterar i en mer effektiv hantering. Idag kravställs samtliga påbörjade projekt enligt trafikverkets definierade basnivå. Möjligheten till en utökad omfattning av BIM finns men möjligheter och risker finns inte dokumenterade.

Arbetets innehåll

Examensarbetet skall utföras med forskningsmetodik. Det innebär att studenten(erna), förutom att visa hur befintliga tillämpningar av BIM används, också skall visa hur framtida och nya tillämpningar kan utvecklas för att fungera för Trafikverket behov. Examensarbetet ska utgå från gällande regelverk, riktlinjer och handledningar.

Projektet ska svara på frågeställningen:

 • Vad innebär tillämpningen i olika skeden av ett projekt?
 • Vilka nyttoeffekter ger tillämpningen?
 • Vilka konsekvenser/risker innebär tillämpningen?

Exempel på tillämpningar i utökad omfattning:

 • Tids- och kostnadssimulering
 • Produktionsplanering
 • Integrerad arbetsmiljörisker
 • CO2 spårning
 • Byggplatsuppföljning med AR-teknik (Augmented reality)
 • Automatiserad uppföljning av systematisk kravhantering

Tillämpningar kravställda i basnivå BIM enligt nedan ingår inte:

 • Ritningsframställning/generering
 • Mängdning
 • Kollisions och utformningskontroll
 • Modellsamordning

Metod

Litteraturstudier, intervjustudier med berörda myndigheter, entreprenörer och programleverantörer.
Trafikverket deltar i internationella samarbetsorgan varvid vissa delar av rapporten kan komma att skrivas på engelska. Huvudspråket för rapporten är dock svenska.
Examination sker med muntlig redovisning under projektets gång samt med skriftliga statusrapporter. Examensarbetet anses vara avslutat, för Trafikverkets vidkommande, när studenten har fullgjort, en av projektledaren godkänd slutrapport, samt muntlig slutredovisning vid Trafikverket.
Examinatorskrav för examination vid universitet och högskola gäller utöver Trafikverkets krav och avgränsningar.

 

Kontaktperson

Thomas Åbrink

 • Annonsen har tyvärr löpt ut.
Dela annonsen
Vi ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Vi ansvarar för byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar.

Om oss

TEKNOLOGJOBBEN lanserades 2014 av några studenter som tyckte att det var alldeles för tidsödande och krångligt att hitta jobb. Sedan dess har vi blivit Sveriges största karriärsida för teknologer och nyutexaminerade ingenjörer på nätet och Facebook

Kontakta oss

Du kommer lättast i kontakt med oss genom att maila info@teknologjobben.se


Annonsera hos oss

Intresserad av att annonsera hos oss? Klicka här för att läsa mer

Har du redan ett konto? Klicka här för att lägga upp en annons

Gilla oss

Gör som över 5 000 andra, gilla TEKNOLOGJOBBEN på facebook för att ta del av aktuella jobbannonser, nyheter och tips som du inte hittar någon annanstans.